Privacyverklaring

FW administraties, gevestigd aan Antoniuslaan 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FW administraties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Binnen ons kantoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FW administraties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om diensten voor u te kunnen verrichten.

– FW administraties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

FW administraties neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FW administraties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarvoor de wettelijke  fiscale bewaartermijn van (op dit moment) 7 jaar. Wij houden ons het recht voor de gegevens zoveel langer of korter te bewaren als de wet ons voorschrijft. Het gaat dan om op uw verzoek verwerkte persoonsgegevens voor fiscale aangiften en de gegevens welke wij nodig hebben voor onze belastingaangiften. Uw adresgegevens bewaren we  tot uiterlijk 2 jaar nadat u de dienstverlening beëindigd heeft of wanneer u daarom verzocht heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

FW administraties verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FW administraties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze website wordt algemene bezoekinformatie bijgehouden. Hierdoor kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip en gegevens die de webbrowser van een bezoeker meestuurt, worden vastgelegd en worden gebruikt voor het samenstellen van statistieken van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor het optimaliseren van de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, en wij trachten deze informatie zo veel mogelijk te anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FW administraties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fwadministraties.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tevens willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, u vragen heeft of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fwadministraties.nl

Contactgegevens:

www.fwadministraties.nl

Antoniuslaan 1

3341 GA Hendrik-Ido-Ambacht

078-6849522